Nay mọi cái đã rõ ràng, há vẫn thế sao được trum ban ca

Đang lúc khóc than, bỗng nghe thấy sau lưng có người khóc, cất tiếng gọi: Ca ca, sao anh đi mà không về, không nghĩ gì. Năm Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại xưa lưu lạc-thực đau thương,Giờ bỗng Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại gặp nhau hết đoạn trường.

Nếu chẳng trải qua cơn giá rét,Làm sao có được mai lên hương!Anh em cùng khóc một hổi, Ọuá Thiên ngoánh sang Trượng.

Đại án đại (jức, biết báo đáp như thế nào đây? Trương Hiếu Cơ nói: Cốt nhục một nhà, sao nói như vậy! Nay lão. Quá Thí én khóc tạ rằng: Kẻ hư hỏng này nghiêm cẩn tuân theo sự quy định của muội trượng, nếu có chỗ nào sai. Trương Hiếu Cơ cười nói: Trước đây vì lão cữu không biết tường tận, nên mới phải dùng cái cách quyền nghi như. Nay mọi cái đã rõ ràng, há vẫn thế sao được. Chỉ cần lão cữu biết tự giữ mình là được. Lúc đó, Trương Hiếụ Cơ gọi các gia nhân đến, bái kiến xong xuôi, trở vào trong phòng. Thục Nữ bày tiệc rượu khoản đãi.

Quá Thiên hỏi: Chị dâu của em lấy ai vậy? Thục Nữ nói: Ca ca,.

sao lại nói như vậy! Oan uổng chết người ta! Ngày đó, khi cha bệnh nặng, có chủ trương cho tẩu tẩu tái giá, nhưng. Liền đem sự tình lúc trum ban ca trước kể trum ban ca rõ ra. Lại Hướng Dẫn Trùm bắn cá nói: Nay Hướng Dẫn Trùm bắn cá tẩu tẩu vẫn thủ tiết ở nhà, sao lại nói đến việc tái giá! Quá Thiên nghe nói vợ mình thủ tiết,. Trương Hiếu Cơ nói: Đó chẳng qua là việc nhất thời phải dối gạt lão cữu. Đợi mấy bữa nữa sẽ đưa lão cữu đi gặp lệnh nhạc, mời đại tẩu trở về nhà. Quá Thiên nói: Điều này tôi cũng không nghĩ tới.

Post Comment