Trong vái; năm nữa dân tộc thái

Cô ta trỏ nén thù địch.

Sự yếu đuối của tôi càng ngày càng đẩy tôi vào sai lầm.

– Lại đây, tôi nói vối em một điều êm ái.

ệ Anh không có khá năng ây !
– Có ! Em cứ lại đáy. Cô ta xì mủi. kïS
I Anh muốn nói gì nào ?
I Vối thời gian, nếu anh bình tĩnh lại và cuôc sông đuọc thu xép ổn thỏa, thì không loại. năng anh sẽ đật vân đề kêt hôn với em.

Cô ta kêu lên một tiếng nhỏ và đến bên tôi. I Kết hôn vói tôi ? Anh nói chuyện hôn nhân ?
I Đúng thế. Hón phong tục cưới hỏi của người việt phong tục cưới hỏi của người việt nhân. Tôi gần như chân thực, cái dự kiến trừu tượng ấy làm tôi yên tám. I Anh nói lại xem. Anh vừa nói anh sẽ xin cưối tôi ư ?
ị Đúne vậy. Trong vái; năm nữa. Trước mắt, em phải kiên nhẫn và bình tĩnh đợi chờ. Không đi dân tộc thái đâu dân tộc thái .

Đừng liên dân tộc kinh hệ dân tộc kinh gì vối tôi. Bởi vì tôi sẽ bị theo dõi, bị quản chế. Tôi sẽ phái um nhiều tháng, có thê hàng
năm. dưới ông kính của cảnh sát. Báo chí sẽ chỉ theo dõi có một chuyện mất tích của Angie Ferguson, chuyện nàng đi Kenya, chuyện bí ẩn ỏ New York.

Post Comment